پرسشنامه ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها

پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای

پاورپوینت آشنایی با پست های گازی

پاورپوینت نگاهی اجمالی به کشور هند و بررسی عملکرد گروه های خودیار در آن

ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

پرسشنامه ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان

پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT؛ مطالعه موردی: روستا نسر

پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن

پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 9

پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند 19 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد عاطفی 45 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی 21 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد 53 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش و ارزیابی عملکرد 52 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 10

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 11

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 12

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 13

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 14

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 15

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 17